Tô màu nền - viết chữ cho canvas

Your browser does not support the HTML5 canvas tag. Your browser does not support the HTML5 canvas tag. Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

Làm ảnh động bằng canvas

Trước tiên tạo một vùng canvas, và gạn ID cho nó
Dùng JS để điều khiển ID canvas. Tham khảo ở đâyhoặcở đây